MIJN OMGANG MET UW PRIVACY

Ik neem uw privacy heel serieus. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik werk volgens een beroepscode, en ik heb een professionele eed afgelegd die mij verplicht uw privacy te allen tijde te waarborgen.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, counselor of coach, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat het door u ingevulde intakeformulier en eventuele diagnostische vragenlijsten, alsook per behandelsessie mijn aantekeningen over uw mentale en lichamelijke gezondheidstoestand, mijn bevindingen en diagnoses, de toegepaste behandelinterventies en het gegeven huiswerk. In het intakeformulier staan soms ook door u verstrekte medische gegevens zoals medicijngebruik en informatie over eerdere/andere behandelingen. Verder bevat het intakeformulier in uw dossier, naast uw beschrijving van uw aanmeldingsklacht(en) en doel(en), uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, uw geboortedatum, uw beroep en de naam en adres van uw huisarts en eventuele specialist. Als het relatietherapie en -counseling betreft, bevat het intakeformulier ook de voornaam en de leeftijd van elk eventueel kind dat u heeft vermeld.

Ook kunnen in uw dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ook kan een door u aan mij verstrekte verwijsbrief van uw huisarts of andere zorgverlener in uw dossier worden opgenomen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
– zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
– ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut, counselor of coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
– voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (intervisie).
– om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

De volgende gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat ik maandelijks een factuur kan opstellen en per email aan u kan versturen:
– uw naam, adres, woonplaats en privé emailadres
– de data van alle behandelsessies die u in die maand heeft gehad
– het aantal behandelsessies of -uren en de totale kosten daarvan.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de WGBO vereist, 15 jaar bewaard.

Delen met anderen?

Ik zal uw gegevens nooit om een commerciële of andere reden aan derden verstrekken, met uitzondering van het specifieke geval dat ik u als cliënt(e) heb geworven via de website (portal) van een derde partij waar mijn beroepsprofiel op staat. In dit geval, omdat uw emailaanvraag via die website aan mij is gericht, verstrek ik aan die derde partij eenmalig de datum van uw emailaanvraag, uw voornaam en achterletter, uw woonplaats, de type sessie (individuele of relatietherapie) en de datum van uw intakegesprek. Deze gegevens worden verstrekt om de cliëntenwerving via de websites van de derde partij te optimaliseren en ten behoeve van zijn financiële administratie en zijn facturering aan mij.Uiteraard moet ik wel voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting van de overheid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@headandheartwork.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Google Analytics

Ik maak gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen. Hierop heb ik geen invloed.